KHU ?Ô TH? DANKO Phú Th?

Danko Phú Th? là m?t trong nh?ng d? án tr?ng ?i?m do Danko Group th?c hi?n trong n?m 2021. D? án ???c phát tri?n ?a d?ng lo?i hình s?n ph?m nh?: Li?n k?, Shophouse hay bi?t th?, phù h?p v?i nhi?u ??i t??ng khách hàng khác nhau. 

Khu ?ô th? Danko Phú Th? ???c ?ánh giá cao v? kh? n?ng sinh l?i kép k? c? v? ti?m n?ng t?ng giá c? b?t ??ng s?n hay làm m?t b?ng kinh doanh. D? án ra m?t s? là ?i?m ?âu t? tuy?t v?i cho các nhà ??u t? thông thái trong giai ?o?n này.

NH?N THÔNG TIN CHI TI?T D? ÁN

 • B?ng check c?n và báo giá chi ti?t.
 • Chính sách bán hàng m?i nh?t.
 • Ti?n ?? thi công và thanh toán nhanh nh?t.
 • Ch??ng trình ?u ?ãi khuy?n m?i.
 • Thông tin pháp lý d? án.
 • Báo giá t?t nh?t t? ch? ??u t?

  ??t l?ch xem d? ánTôi mu?n nh?n báo giáTôi c?n t? v?n ngay

  T?NG QUAN KHU ?Ô TH? DANKO PH? YÊN

  • Tên d? án: Khu ?ô th? Danko Phú Th?
  • ??a ch?: Xã ??nh Trung, TP Phú Th?, Phú Th?
  • Ch? ??u t? : T?p ?oàn Danko
  • ??n v? thi công : ?ang c?p nh?t
  • T? v?n thi?t k?: ?ang c?p nh?t
  • T? v?n giám sát: ?ang c?p nh?t
  • T?ng di?n tích: 24,693 ha
  • M?t ?? xây d?ng: 37%
  • Lo?i hình s?n ph?m: Li?n k?, bi?t th?, shophouse
  • N?m xây d?ng: N?m 2021.
  • Hình th?c s? h?u: S? ?? lâu dài

  4 Y?U T? NÊN BI?T KHI ??U T? T?I D? ÁN DANKO Phú Th?

  ?Ô TH? ?ÁNG S?NG
   
  Khu ?ô th? Danko Phú Th? ???c ??u t? bài b?n là khu ?ô th? hi?n ??i, ??ng c?p, ?áng s?ng hàng ??u t?i TP Phú Th?, Phú Th?
  V? TRÍ TRUNG TÂM
   
  Danko Phú Th? n?m t?i trung tâm thành ph? Phú Th?, n?i có kinh t? phát tri?n, thu?n l?i giao th??ng s? h?u v? trí ??c bi?t chi?n l??c và ??c ??a.
  S?N PH?M CAO C?P
   
  Các s?n ph?m Li?n kê, Bi?t th?, Shophouse t?i Danko Phú Th? ??u ??t tiêu chu?n cao c?p. X?ng t?m v?i ??ng c?p c?a ch? nhân.
  CH? ??U T? UY TÍN
    Danko Group là ch? ??u t? có ti?m l?c m?nh v? kinh t?, nhân tài. Hi?n nay là ch? ??u t? hàng ??u t?i Thái Nguyên v?i nhi?u d? án ?i?n hình nh? Danko City, Danko Avenue…

  ??NG KÝ NH?N THÔNG TIN

   ??t l?ch xem d? ánTôi mu?n nh?n báo giáTôi c?n t? v?n ngay

   Hotline:

   V? TRÍ KHU ?Ô TH? DANKO Phú Th?

   D? án Danko Phú Th? n?m trong vùng lõi trung tâm nh?t c?a Thành ph? Phú Th?, t?nh Phú Th?. ?ây là khu ph? phát tri?n v?n minh, hi?n ??i b?c nh?t t?i TP.Phú Th?, là t? h?p khu nhà ? li?n k?, bi?t th?, k?t h?p nhà ph? th??ng m?i.

   Giao thông liên t?nh c?a thành ph? Phú Th?.

   • Thành ph? có tuy?n ???ng s?t Hà Lào ch?y qua.
   • Qu?c l? 2 ch?y qua n?i li?n th? ?ô Hà N?i và các t?nh phía b?c
   • Có ???c s? thu?n l?i v? v? trí ??a lý c?ng nh? giao thông (Cách hà n?i 55km, cách sân bay qu?c t? n?i bài 25km v? phía nam, cách tp vi?t trì 25km v? phía tây)

   T?n h??ng l?i ích t? CSHT có s?n c?a khu v?c v? giáo d?c, kinh t?, y t?, giao thông công c?ng…

   V? trí Danko Phú Th?
   V? trí Danko Phú Th?

   Liên k?t d? án Danko Ph? Yên

   D? án khu ?ô th? Danko Phú Th? n?m ngay sát tr?c ???ng qu?c l?, có v? trí thu?n ti?n cho vi?c di chuy?n giao th??ng.

   • Trung tâm hành chính: Cách UBND TP Phú Th? 150m, Cách t?nh ?y Phú Th? 0,5km, Cách b?u ?i?n t?nh 0,5km, Cách CA t?nh Phú Th? 2.5km.
   • B?nh vi?n: Cách b?nh vi?n ?a khoa t?nh 1,5km, cách trung tâm y t? Phú Th? 150m.
   • Tr??ng h?c: Cách tr??ng c?p 1, c?p 2 Tích S?n 1km, cách tr??ng v?n hóa ngh? thu?t 50m, cách tr??ng chuyên Phú Th? 2.5km.
   • Trung tâm th??ng m?i: Cách siêu th? HC 1km, Cách ch? Phú Th? 1,2km, cách siêu th? Coopmart 3km.
   Liên k?t giao th??ng thu?n ti?n t? d? án Danko Phú Th?
   Liên k?t giao th??ng thu?n ti?n t? d? án Danko Phú Th?

   TI?N ÍCH D? ÁN KHU ?Ô TH? DANKO Phú Th?

   Khu ?ô th? Danko Phú Th? s? ???c th?a h??ng toàn b? các ti?n ích s?n có nh? b?nh vi?n, tr??ng h?c, trung tâm th??ng m?i, công viên, qu?ng tr??ng… c?a khu v?c.

   Thành ph? Phú Th? có h? th?ng c? s? h? t?ng, ti?n ích r?t phát tri?n
   Thành ph? Phú Th? có h? th?ng c? s? h? t?ng, ti?n ích r?t phát tri?n

   V?i không gian xanh bao ph? trong toàn b? d? án, khu ?ô th? Danko Phú Th? là s? k?t h?p hài hòa gi?a các s?n ph?m bi?t th?, li?n k?, shophouse v?i ??y ?? các ti?n ích trong n?i khu nh?: Sân Tennis , sân C?u Lông, B? B?i, T?p Gym , trung tâm th??ng m?i d?ch v?…t?t c? ??u ???c xây d?ng theo tiêu chu?n qu?c t? .

    

   H? th?ng ti?n ích n?i khu 

   D? án khu ?ô th? Danko Phú Th? s? là ??a ?i?m s?ng lý t??ng, v?i không gian s?ng trong lành hi?m có, cùng di?n tích tr?ng cây xanh r?t l?n, ?i?m nh?n trong d? án ?ó là:

   • Khu ti?n ích qu?ng tr??ng
   • Khu ti?n ích ???ng n?i b?
   • Khu b? b?i 4 mùa sang tr?ng v?i di?n tích lên t?i c? ngàn m2.
   • Khu trung tâm th??ng m?i l?n.
   Ti?n ích n?i khu d? án Danko Ph? Yên

   ? Công viên Cây xanh.

   ? Th? vi?n sách.

   ? B? b?i 4 mùa.

   ? Phòng t?p th? hình GYM.

   ? H? th?ng thang máy siêu t?c.

   ? H? th?ng phòng cháy ch?a cháy.

   ? TTTM cao c?p

   ? H? th?ng ch?m sóc s?c ??p Yoga, Spa

   ? B? b?i ngoài tr?i r?ng rãi

   ? H? th?ng mái che n?ng c?c t?t

   ? S?nh ?ón ti?p c? dân sang tr?ng

   ? Phòng sinh ho?t c?ng ??ng

   ? Coffee, Fastfood…

   ? Tr??ng m?m non.

   ? Siêu th?.

   ? Ngân hàng.

   ? Máy phát ?i?n.

   ? B?o v? 24/24.

   M?T B?NG D? ÁN KHU ?Ô TH? DANKO Phú Th?

   D? án  Danko Phú Th? cung c?p các s?n ph?m b?t ??ng s?n phong phú, phù h?p nhu c?u riêng c?a khách hàng, bao g?m: nhà li?n k?, bi?t th? ??n l?p, bi?t th? song l?p… M?i s?n ph?m ??t n?n ? Danko Phú Th? ??u là ?i?m t?a v?ng vàng, ch?c ch?n ?? xây d?ng lên nh?ng khu nhà li?n k?, shophouse, bi?t th? sang tr?ng, có ki?n trúc ??p, ti?n d?ng theo t?ng phân khu ch?c n?ng khác nhau.

   Thi?t k? s?n ph?m t?i danko ph? yên

   Bi?t th? Danko Phú Th? là s? tr?i nghi?m cu?c s?ng th??ng l?u trong m?t không gian r?ng rãi, thông thoáng và hòa quy?n v?i thiên nhiên.

   Thi?t k? bi?t th? Danko V?nh Yên

   Li?n k? Danko Phú Th? ???c xây d?ng theo l?i ki?n trúc tân c? ?i?n mang ??n dáng v? sang tr?ng, b? th?. Không gian n?i th?t cao c?p, hi?n ??i và ti?n nghi v?i ??y ?? các phòng ch?c n?ng.

   Ph?i c?nh li?n k? Danko V?nh Yên

   Shophouse Danko Phú Th? có v? trí ??p, n?i có th? kinh doanh s?m u?t nh?t, b?i ?ây là khu r?t ???c các khách hàng ?a chu?ng và tìm ki?m. ?ây là s?n ph?m ??u t? hoàn h?o ?? sinh l?i ho?c kinh doanh lâu dài.

   Ph?i c?nh Shophouse Danko V?nh Yên

   LIÊN H? PHÒNG KINH DOANH

   Quý khách vui lòng liên h? tr?c ti?p hotline ho?c ?? l?i ??y ?? thông tin ?? nh?n ???c tr?n b? tài li?u v? d? án và ???c t? v?n t?t nh?t v? các s?n ph?m t?i d? án.

   Liên h? tr?c ti?p phòng kinh doanh d? án C?T Danko

   Hotline: 

   ??a ch?: K?T Danko, ??nh Trung, TP Phú Th?, t?nh Phú Th?

    ??t l?ch xem d? ánTôi mu?n nh?n báo giáTôi c?n t? v?n ngay